Algemene Voorwaarden Hallz B.V.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland onder nummer 55437842.

Algemene Voorwaarden Hallz.nl B.V. gevestigd te Wezep vastgesteld d.d. 21-12-2015

Toepasselijkheid

1.Op alle door en/of aan ons gedane aanbiedingen, alle met ons gesloten overeenkomsten en op alle andere verbintenissen met ons, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing. De toepasselijkheid van door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, wordt hiermede uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.Afwijkingen van onderstaande algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden en gelden pas na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging daarvan door  hallz.nl aan opdrachtgever.

3.Onder opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die het werk opdraagt, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en recht verkrijgende(n) onder algemene of bijzondere titel.

4.Hallz.nl bepaalt de wijze waarop en door wie de verleende opdracht c.q. de overeenkomst wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door opdrachtgever kenbaar gemaakte eisen zoveel mogelijk in acht. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft hallz.nl het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Offertes

1.Alle door hallz.nl aan de opdrachtgever gedane hallz.nl aanbiedingen zijn vrijblijvend. Indien geen termijn is aangegeven, zijn door hallz.nl gedane aanbiedingen 30 dagen na offerte datum geldig.

2.Opdrachtgever verplicht zich alle aan hem in vergunningen of andere overheidsvoorschriften gestelde eisen die van invloed kunnen zijn op de wijze waarop het gebouw tot stand moet worden gebracht zodra mogelijk doch in ieder geval voorafgaand aan afsluiting van de aannemingsovereenkomst aan hallz.nl ter hand te stellen. Indien die gegevens hallz.nl eerst na offerte bereiken, is hallz.nl gerechtigd die offerte aan te passen in verband met de extra kosten die uit deze eisen mochten voortvloeien.

3.Alle verstrekte afbeeldingen hebben het karakter van een benaderende aanduiding en zijn niet bindend.

4.Alle industriële en/of intellectuele eigendomsrechten van door of via hallz.nl tot stand gekomen aanbiedingen, berekeningen, modellen, artistieke en/of technische ontwerpen, beschrijvingen, schetsen, schema’s etc. -blijven- berusten bij hallz.nl.

5.Alle bescheiden bedoeld in dit artikel zijn en blijven het eigendom van hallz.nl en mogen zonder haar schriftelijke toestemming niet aan derden worden doorgegeven, ter inzage worden verstrekt, worden vermenigvuldigd of nagemaakt op welke wijze ook.

Ontwerpen

1.Op alle ontwerpwerkzaamheden van hallz.nl zijn de voorwaarden van de Bond van Nederlandse Architecten SR 1997 van toepassing, al ware zijn letterlijk opgenomen in deze tekst.

2.Ontwerpverantwoording en uitvoeringsverantwoordelijkheid dienen als twee verschillende  disciplines te worden beschouwd.

Totstandkoming van overeenkomsten

1.Hallz.nl is aan een gegeven opdracht eerst gebonden, indien en zodra de desbetreffende door de opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door een daartoe bevoegd functionaris van hallz.nl is ondertekend.

2.Nadat de overeenkomst met hallz.nl tot stand is gekomen, kan de opdrachtgever zich niet meer beroepen op door hem onderstelde of gewenste bedingen en/of voorwaarden, tenzij deze alsnog schriftelijk op de wijze als bedoeld in lid 1 van dit artikel door hallz.nl worden aanvaard.

3.Wordt een tot stand gekomen overeenkomst door de opdrachtgever eenzijdig beëindigd, dan is hij gehouden tot vergoeding van de door hallz.nl ter uitvoering van het werk gemaakte kosten alsmede tot vergoeding van de schade die hallz.nl lijdt door het stilleggen en beëindigen van het werk; niettemin zullen deze vergoedingen tezamen niet meer bedragen dan de som van de eerste vier overeengekomen termijnbetalingen.

 

Eigendomsvoorbehoud

1.Alle door hallz.nl aan opdrachtgever te leveren en geleverde zaken blijven eigendom van hallz.nl totdat opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens hallz.nl terzake de betreffende, de vorige en volgende gelijksoortige leveranties, terzake door hallz.nl verrichte of te verrichten werkzaamheden zoals montage, alsmede terzake de vorderingen van hallz.nl op opdrachtgever wegens tekortschieten door opdrachtgever in de nakoming van zijn verbintenissen jegens hallz.nl, heeft voldaan.

2.Opdrachtgever is verplicht om hallz.nl onmiddellijk mededeling te doen van aanspraken op of pogingen van derden om de zaken die eigendom van hallz.nl zijn, in hun macht te verkrijgen c.q. zich daarop te verhalen. Opdrachtgever is gehouden om zijnerzijds alles te doen om de eigendomsrechten van hallz.nl te beschermen.

Bij niet-nakoming door opdrachtgever van zijn in dit artikel genoemde verplichtingen, is hallz.nl gerechtigd om na ingebrekestelling, doch zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is, de zaken die op grond van het eigendomsvoorbehoud of anderszins - nog - eigendom van hallz.nl zijn, terug te nemen.

Betalingen

1.Alle door hallz.nl opgegeven prijzen zijn netto en exclusief omzetbelasting (BTW), maar dienen inclusief omzetbelasting te worden betaald.

2.Tenzij anders overeengekomen dient betaling van door hallz.nl aan opdrachtgever toegezonden facturen te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum door bijschrijving of storting op een door hallz.nl aangegeven bank- of girorekening, in Euro’s en zonder enige verrekening, hoe ook genaamd.

3.Klachten tegen de hoogte van de facturen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk te worden gemeld, op straffe van verval van het recht van opdrachtgever hierover op een later moment te kunnen klagen. Eventueel geuite klachten schorten de betalingsverplichting nimmer op.

4.Indien enig bedrag door opdrachtgever niet tijdig aan hallz.nl is voldaan op de wijze als in dit artikel bepaald, is opdrachtgever door het enkele verstrijken van de betalingstermijn in gebreke. Opdrachtgever is alsdan vanaf de vervaldatum van de termijn aan hallz.nl de wettelijke rente over het betreffende termijnbedrag verschuldigd. Tevens zijn alsdan de overige reeds verschenen termijnen terstond opeisbaar en is hallz.nl gerechtigd vergoeding te vorderen van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ten behoeve van de invordering van al hetgeen haar is verschuldigd door opdrachtgever, welke kosten te dezen worden gesteld op 15% van de opeisbare doch nog niet betaalde termijnen, met een minimum van € 450,- exclusief BTW.

5.Aannemer is niet gehouden het werk op te leveren indien de opdrachtgever in gebreke blijft één of meerdere facturen te betalen, ook niet indien de oplevering reeds is aangekondigd.

6.In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van aannemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 

Levering en uitvoering

1.Alle door of namens hallz.nl te leveren zaken reizen voor rekening en risico van hallz.nl.

2.Lossing van bouwstoffen geschiedt voor rekening en risico van hallz.nl tot op het afleveringspunt, doch niet verder dan tot waar dit punt per 25 tons vrachtwagencombinatie c.q. enige andere vorm van vervoer nodig voor de aflevering van de zaken bereikbaar is, zulks ter beoordeling van de chauffeur die met de aflevering is belast. Indien hallz.nl voorzieningen moet treffen zoals bv. het leggen van rijplaten dan worden deze doorberekend aan de opdrachtgever.

3.Bij het maken van de offerte is er van uitgegaan dat:

het werkterrein bouwrijp is, dat wil zeggen ongeroerd, zonder boven- of ondergrondse obstakels, voldoende geëgaliseerd en nagenoeg waterpas;

het werkterrein voor vrachtwagens en montagekranen met 60 ton draagvermogen bereikbaar is en berijdbaar is;

het grondwerk en betonwerk zonder belemmeringen en zonder bemaling kunnen worden uitgevoerd en de uitkomende grond op het bouwterrein in depot kan worden gezet;

alle ondergrondse obstakels, zoals bijvoorbeeld leidingen voor elektriciteit, gas en/of water, voor zover niet -reeds- verwijderd, aan hallz.nl zijn gemeld. Opdrachtgever dient aan hallz.nl de noodzakelijke tekeningen ter hand te stellen.

Vóór aanvang van de werkzaamheden voor het werkterrein aan hallz.nl een schoon-grondverklaring wordt overlegd.

4.Op het werkterrein dient een aansluiting voor elektriciteit aanwezig te zijn ten behoeve van het werk, alsmede een watertappunt met voldoende capaciteit.

5.Indien door opdrachtgever niet voldaan is aan het bepaalde in de vorige leden van dit artikel, is hallz.nl gerechtigd de nodige maatregelen te treffen om alsnog die voorzieningen aan te brengen. De kosten ervan komen voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever is tevens aansprakelijk voor eventuele door hallz.nl daardoor te lijden schade.

6.Indien er tijdens de uitvoering van het werk door hallz.nl andere werkzaamheden door of namens opdrachtgever op het terrein worden verricht, dient dit te geschieden in overleg met hallz.nl en zonder dat de werkzaamheden van hallz.nl daardoor worden verstoord; ontstaan hierin stagnaties door toedoen en/of nalatigheid van de opdrachtgever, dan zullen deze hem door hallz.nl in rekening worden gebracht.

7.Als een elektrische overheaddeur is inbegrepen, dient er door de opdrachtgever een voeding (400V / 3 fase + nul + aarde) ondergebracht te zijn in een Ceeform 3 fase (16A + nul + aarde) wandcontactdoos binnen een straal van 1,5 meter van de besturingskast van de overheaddeur. Indien dit niet aanwezig is worden de extra kosten in rekening gebracht.

8.Bij prefab betonelementen met uitgewassen grindstructuur of steenmotief, worden eventuele afwijkingen in structuur en kleur beoordeeld door de producent volgends de geldende normen, dit zijn natuurproducten. De panelen kunnen vlek – en of kleurverschillen vertonen alsmede oneffenheden in de vlakheid.

9.Door juist ontwerp van de betonvloer wordt (afhankelijk van de toegestane scheurwijdte) getracht om scheurvorming zoveel mogelijk te voorkomen. Scheurvorming is echter niet geheel uit te sluiten en derhalve geen reden tot reparatie. Scheurvorming ontstaan door zettingen van de ondergrond is altijd uitgesloten van reparatie.

10.Alle van het bouwterrein afkomende bouwstoffen en gereedschappen zijn en blijven eigendom van hallz.nl. 

Het in de overeenkomst omschreven werk en de uitvoering daarvan is door hallz.nl verzekerd onder een Constructie All Risk polis tot en met de dag waarop de oplevering wordt geacht te zijn gedaan. De kosten van deze verzekering zijn in de prijs inbegrepen.  Opdrachtgever wordt verondersteld het werk van laatstbedoelde dag af te hebben doen verzekeren. In ieder geval komt van die dag af het werk voor rekening en risico van opdrachtgever.

Meer- en minderwerk

1.Hallz.nl is bevoegd om bij de uitvoering van het werk op onderdelen af te wijken van de technische omschrijving indien en voor zover zij dit ter verbetering van de constructie of ter wille van de toepassing van andere bouwstoffen noodzakelijk acht.

2.Hallz.nl is tevens bevoegd wijzigingen aan te brengen in het bestek en/of in de voorwaarden van uitvoering naar aanleiding van voorschriften en/of aan wijzigingen van overheid, semioverheid en toezichthoudende instanties.

3.Het bestek van fundering, vloer en andere constructies geldt als voorlopig advies. Hallz.nl is bevoegd daarin wijzigingen aan te brengen aan de hand van de beschikbare gegevens inzake de vloerbelasting, in combinatie met een sonderingsrapport en/of vloeradvies van een erkend adviesbureau voor grondmechanica, en rekening houdend met eventuele opmerkingen en/of voorschriften van terzake bevoegde instanties.

4.Hallz.nl is gehouden aan alle meerwerk, waartoe hetzij op verzoek van opdrachtgever hetzij op grond van het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is besloten, onverwijld aan opdrachtgever opgave te doen en deze naar vermogen vergezeld te doen gaan van een kostenraming.

5.Meerwerk wordt verrekend met de termijnbetaling welke het eerst verschijnt na de datum waarop het betrokken onderdeel van het werk is voltooid. Minderwerk wordt verrekend met de laatste termijnbetaling op de aannemingssom.

6.Meerwerk c.q. wijzigingen in het werk kunnen invloed hebben op de oplevertermijn, hetgeen door opdrachtgever wordt geaccepteerd.

7.Indien prijzen en/of tarieven van prijsbepalende factoren, zoals bijvoorbeeld lonen, materialen, valutaverschillen, invoerrechten en verzekeringstarieven een verhoging ondergaan, door welke oorzaak dan ook, is hallz.nl gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen.

Opneming, goedkeuring en oplevering

1.Voor de oplevering van het werk zal hallz.nl datum en uur vaststellen en opdrachtgever tenminste drie dagen tevoren schriftelijk bericht van zenden. In geval van verhindering kan de opdrachtgever in overleg met de betrokken projectleider een nadere datum en tijdstip afspreken, mits deze binnen acht dagen na het door hallz.nl vastgestelde tijdstip valt.

2.De oplevering wordt gedaan door de vanwege hallz.nl aangewezen projectleider enerzijds en door opdrachtgever of een door hem daartoe gemachtigd persoon anderzijds. Ingeval opdrachtgever een persoon daartoe machtigt, zal hij hallz.nl daar niet later dan een dag voor de datum van oplevering schriftelijk van in kennis stellen met opgave van de naam en de geboortedatum van de gemachtigde.

3.Op het vastgestelde tijdstip zullen opdrachtgever of zijn gemachtigde en de door hallz.nl aangewezen projectleider gezamenlijk een rondgang maken langs en door het werk ter opneming daarvan en gezamenlijk een van datum en volgnummer voorzien proces-verbaal van oplevering opmaken betreffende de uitvoering van het werk. Daarin zullen alle ingevolge de opdracht nog door hallz.nl te verrichten werkzaamheden worden vermeld; na afloop van de rondgang zal het proces-verbaal ter plaatse namens partijen door de projectleider en opdrachtgever of zijn gemachtigde worden ondertekend. Met de ondertekening geldt de oplevering als voltooid en het werk als goedgekeurd door de opdrachtgever. Kleine gebreken die binnen 30 dagen na opneming kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming van het werk niet in de weg staan.

4.Indien het werk niet goedgekeurd wordt, worden de redenen voor de onthouding van de goedkeuring in het proces-verbaal van de oplevering vermeld.

5.Met betrekking tot een her opneming na onthouding van goedkeuring vinden de bovenvermelde bepalingen overeenkomstige toepassing. Bij een her opneming zullen andere gebreken dan die, welke overeenkomstig het vorige lid aan hallz.nl zijn opgegeven, alleen dan reden tot hernieuwde onthouding van goedkeuring kunnen zijn indien zij eerst na de voorafgegane opneming aan de dag zijn getreden.

6.Het werk wordt als opgeleverd beschouwd indien het overeenkomstig het bepaalde in dit artikel is of geacht wordt te zijn goedgekeurd. De dag waarop het werk is of geacht wordt te zijn goedgekeurd, geldt als de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.

7.Kleine beschadigingen worden na oplevering (mogelijk zichtbaar) hersteld, eventueel kleur – of vormverschil wordt door opdrachtgever geaccepteerd.

Ingebruikneming

1.Na oplevering van het werk kan opdrachtgever hallz.nl verzoeken hem toestemming te verlenen om het werk in gebruik te nemen. Dit verzoek wordt niet ingewilligd alvorens opdrachtgever bij oplevering aan hallz.nl alle verschuldigde bedragen heeft voldaan.

2.Ingebruikneming van het werk door opdrachtgever of met diens goedvinden door een derde, vooraleer de oplevering wordt geacht te zijn gedaan, wordt in het kader van de betreffende opdracht mede opgevat als bewijs van goedkeuring van het werk door opdrachtgever.

Overmacht

Indien een leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van overmacht, zal die overschrijding voor opdrachtgever geen grond opleveren om de overeenkomst te ontbinden of te doen ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen. Ten aanzien van de nakoming van de opdracht geldt als overmacht elke omstandigheid die niet aan een der partijen valt toe te rekenen en waardoor in redelijkheid van hallz.nl nakoming niet kan worden verlangd. In ieder geval wordt tussen partijen als overmacht aangemerkt: brand, diefstal, werkstaking, oorlog en oorlogsdreiging, oproer, bedrijfsbezetting, onwerkbaar weer, geheel of gedeeltelijk tenietgaan van te leveren zaken, vertraging in of staking van de toelevering van bouwstoffen of de verlening van diensten en schorsing der werkzaamheden als gevolg van voorschriften en/of aanschrijvingen van bevoegde instanties, alles zowel bij hallz.nl als bij door hallz.nl bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.

Garantie en onderhoudstermijn

1.Nadat de oplevering van het werk wordt geacht te zijn gedaan, kan de opdrachtgever zich voor het verhelpen van gebreken en/of beschadigingen aan of in het werk tegenover hallz.nl uitsluitend op garantie beroepen overeenkomstig de hiernavolgende bepalingen. Voor andere tekortkomingen staat hallz.nl niet in, tenzij en voor zover daar tussen partijen schriftelijk afspraken over zijn gemaakt.

2.a. Tenzij anders overeengekomen geldt voor het werk een onderhoudstermijn van 30 dagen, welke ingaat onmiddellijk na de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd. Hallz.nl is alsdan gehouden om de gebreken, welke bij de opneming zijn vastgelegd te herstellen.

b.In de onderhoudstermijn aan het werk optredende schade is voor rekening van opdrachtgever, met uitzondering echter van die schade welke het gevolg is van door hallz.nl verricht onvoldoend werk.  Indien hallz.nl zich desgevraagd verbindt tot herstel van niet voor haar rekening komende gebreken of schade aan het werk, geschiedt de verrekening daarvan als meerwerk.

c.Na afloop van de onderhoudstermijn zal het werk wederom worden opgenomen om te constateren of hallz.nl aan haar verplichtingen heeft voldaan. Na de dag waarop het werk overeenkomstig het bepaalde in de vorige zin als opgeleverd wordt beschouwd, is hallz.nl niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk.

3.Fouten en/of gebreken aan bouwstoffen en constructies vervaardigd en/of geleverd door toeleveranciers en onderaannemers van hallz.nl ten behoeve van het werk zijn binnen de daarvoor aangegeven termijnen voor rekening en risico van hallz.nl overeenkomstig de daarvoor geldende garantievoorwaarden. Deze voorwaarden worden van kracht op de eerste dag na die waarop de eerste oplevering van het werk wordt geacht te zijn gedaan.

4.Werkzaamheden welke door de opdrachtgever zelf in eigen beheer of namens hem door derden zijn uitgevoerd aan het werk, aan onderdelen daarvan of aan bouwstoffen, geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever. Alle daarop eventueel toepasselijke garantievoorwaarden vervallen zodra genoemde werkzaamheden aanvangen. 

5.Alle werkzaamheden door of namens hallz.nl te verrichten ter nakoming van geldende garantievoorwaarden worden niet eerder uitgevoerd dan nadat de aannemingssom alsmede het saldo van de nog overrekend gebleven kosten van meer- en minderwerk volledig aan hallz.nl zijn voldaan.

6.Het gebouw wordt gebouwd conform de overeengekomen specificaties bij opdracht. Schade door bedrijfsprocessen aan het gebouw wordt uitgesloten en is volledig voor rekening van de eigenaar, en of gebruiker van het gebouw.

7.Eventueel door de overheid te stellen nadere eisen, voor tijdens of nadat het gebouw is opgeleverd zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever en of gebruiker.

Geschillen:

1.Voor de beslechting van geschillen van de in dit artikel bedoelde geschillen doen partijen afstand van hun recht deze aan de gewone rechter voor te leggen, behoudens die gevallen waarin partijen zich op grond van de wet tot de gewone rechter dienen te wenden.

2.Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd – die naar aanleiding van deze overeenkomst of van de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, tussen opdrachtgever en hallz.nl mochten ontstaan, worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de regelen beschreven in het arbitragereglement van de Raad van Arbitrage voor de bouw, zoals dit drie maanden voor het tot stand komen van de overeenkomst luidt.

3.In afwijking van het tweede lid kunnen geschillen, welke tot de competentie van de kantonrechter behoren, ter keuze van de meest gerede partij ter beslechting aan de bevoegde kantonrechter worden voorgelegd.

4.Op de overeenkomst van aanneming van werk of op de overeenkomst tussen opdrachtgever en hallz.nl die daarvan een uitvloeisel zijn, is Nederlands recht van toepassing.

 

hallz.nl systeemloodsen, opslagloodsen, bedrijfspanden, magazijnen, variantloodsen, romneyloodsen